Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Deze website wordt beheerd door vzw Reveil. Vzw Reveil is een organisatie die onze rouwcultuur de 21ste eeuw wil inloodsen.

Contactgegevens: vzw Reveil, Braamakkerstraat 38, 8540 Deerlijk
Ondernemingsnummer: 0649.899.802
E-mail: reveilvlaanderen@gmail.com

Wie gebruik maakt van deze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u contact met ons op te nemen via reveilvlaanderen@gmail.com om uw bezorgdheden te bespreken.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, alsmede op de via de website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen.

Doel van de website
De website heeft als doel om onze rouwcultuur de 21ste eeuw in te loodsen.

Bescherming van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de Privacyverklaring.

Beschikbaarheid en gebruiksrichtlijnen
U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van de website en de gegevens die erop staan. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord om

 • Geen handelingen te verrichten die het gebruik van deze website door andere gebruikers in de weg staan (zoals met opzet de service overbelasten, bijvoorbeeld met behulp van ‘robots’ of andere geautomatiseerde systemen), of die de veiligheid van deze website verstoren;
 • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden;
 • Geen verdere handelingen te verrichten die in strijd zijn met de wet (zoals hacken of proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de service of gegevens);
 • Alle intellectuele rechten op het beschikbaar gestelde materiaal, en op het door gebruikers geüploade materiaal (zie ook onder, Verhalenbank), te respecteren;
 • Geen persoonsgegevens van anderen dan uzelf (voor eigen gebruik) zonder toestemming te verwerken, waaronder onder meer wordt begrepen opslaan, kopiëren, verspreiden, of anderszins gebruiken.

Informatie en aansprakelijkheid

Algemeen
Reveil streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wanneer u onvolledigheden of tekortkomingen vaststelt, kunt u die melden via e-mail naar reveilvlaanderen@gmail.com. Voor zover als de wet het toelaat, kan Reveil dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de beschikbare informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Reveil verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

Reveil geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

In geval u slechte werking of onbeschikbaarheid vaststelt, kan u dit melden via reveilvlaanderen@gmail.com.

Verhalenbank
Door een verhaal op het platform op te laden, verklaart u en verbindt u zich ertoe

 • dat eventuele (auteurs)rechten die op het verhaal zouden rusten, geklaard zijn;
 • dat het verhaal en de gegevens van de overledene met toestemming van directe nabestaanden en/of nauwe verwanten opgeladen worden;
 • dat het verhaal (en de eventuele foto van de overledene) waarachtig en waarheidsgetrouw is, en eer doet aan het leven en de nagedachtenis van de overledene;
 • dat het verhaal geen persoonsgegevens (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) van anderen dan uzelf of de overledene bevat, indien u daar van de betreffende personen geen expliciete toestemming voor bekomen heeft;
 • dat het verhaal relevant is in het licht van het doel van de verhalenbank. In alle geval is het verboden de website te gebruiken om ongevraagd communicatie, advertenties, kettingbrieven of spam te genereren of verzenden;
 • dat het verhaal niet beledigend of storend is, en in alle geval (maar niet gelimiteerd hiertoe) geen illegaal of onrechtmatig gedrag aanmoedigt, niet bedrieglijk van aard is, en geen ongepaste content bevat.

Reveil verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de verhalen. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan bovenstaande zaken.

Reveil behoudt zich het recht voor om, van zodra zij ervan op de hoogte zou komen dat de verhalen niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, die onverwijld te verwijderen van het platform. Gebruikers kunnen ongeschikte content steeds melden via reveilvlaanderen@gmail.com.

Eveneens behoudt Reveil zich het recht voor om de verhalen te verwijderen indien directe nabestaanden en/of nauwe verwanten van de betreffende overledene bezwaar maken tegen het gebruik van het verhaal.

Intellectuele eigendomsrechten

Algemeen
Bepaalde delen van de website (zoals de door Reveil toegevoegde inhoud van de website, de door Reveil op de website afgebeelde illustraties, …) alsook de in verband met de website gebruikte software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Reveil of aan derden waarmee Reveil daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Reveil. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Reveil of deze rechthoudende derden.

Informatie en gegevens die uit andere online websites worden geaggregeerd of waar naar verwezen wordt, mogen enkel gereproduceerd worden onder de voorwaarden van de betreffende website.

Verhalenbank
Reveil behandelt de door de gebruikers aangeleverde verhalen als niet-confidentieel, in functie van publicatie op het platform, en eventuele opname in het verhalenboek en in toekomstige niet-commerciële toepassingen (zoals een verhalenapp) die er uitsluitend op gericht zijn de verhalen over en herinneringen aan onze overledenen verder levend te houden en te verspreiden. Mogelijk worden deze toepassingen geïnitieerd en/of op niet-commerciële wijze uitgebaat door de gemeente/stad van de (begraaf)plaats waar de overledene in kwestie zijn/haar laatste rustplaats heeft.

Gemeenten/steden die de verhalen wensen te reproduceren, kunnen dat enkel onder de volgende strikte voorwaarden:

 • enkel verhalen over overledenen die hun laatste rustplaats hebben op een (begraaf)plaats binnen het grondgebied van de eigen gemeente/stad;
 • met respect voor de vorm, de waarachtigheid en de originaliteit van de verhalen in kwestie;
 • enkel in functie van toepassingen die er uitsluitend op gericht zijn de verhalen over en herinneringen aan onze overledenen verder levend te houden en te verspreiden;
 • met uitsluiting van enige comerciële uitbating van de betreffende verhalen/toepassingen;
 • waarbij geen andere persoonsgegevens worden vermeld van anderen dan de overledene in kwestie dan enkel de voornaam en leeftijd van de gebruiker die het verhaal op deze website heeft aangeleverd;
 • en met het dwingende engagement om, waar mogelijk, het verhaal uit de toepassing te verwijderen in geval van (toekomstig) bezwaar van de gebruiker die het verhaal op deze website heeft aangeleverd, van zodra hiervan kennis is, hetzij rechtstreeks via de betreffende gebruiker, hetzij onrechtstreeks via Reveil.

De gebruikers verklaren te weten en te aanvaarden

 • dat de door hen aangeleverde verhalen voor deze doeleinden en toepassingen gebruikt worden, en dus worden gedeeld met de andere gebruikers van deze website, van het verhalenboek en van de hierboven bedoelde toekomstige toepassingen.
 • Dat de verhalen mogelijk wat worden ingekort, aangepast, geherformuleerd of hergeordend worden in functie van het format van de betreffende toepassing, steeds echter met zo veel mogelijk eerbied voor de vorm, de waarachtigheid en de originaliteit van de verhalen in kwestie.

Mocht u hiermee niet langer akkoord zijn, geef ons dan een seintje via reveilvlaanderen@gmail.com en dan stellen wij al het redelijke in het werk om, waar mogelijk, de door u aangeleverde verhalen van de website te halen of uit de toepassingen te (laten) verwijderen.

Elke andere dan hierboven vermelde reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze verhalen, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de gebruiker die het verhaal op deze website heeft aangeleverd.

Met betrekking tot de verhalen zelf verklaart Reveil uitdrukkelijk dat zij geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het klaren van eventuele auteursrechten en dat zij in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor schade te wijten aan het niet respecteren van de geldende regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Rechthebbenden die menen dat hun rechten worden geschonden, kunnen contact opnemen via reveilvlaanderen@gmail.com, waarna Reveil dit waar mogelijk zal terugkoppelen naar de gebruiker die het betreffende verhaal heeft opgeladen. Waar blijkt dat Reveil onterecht bronmateriaal reproduceert zal Reveil onmiddellijk alle maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen. Reveil behoudt zich het recht voor om de nodige verificaties te verrichten alvorens over te gaan tot verwijdering van de content waarop het verzoek betrekking heeft. Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of gegevens van de website, vallen onder de toepassing van het Belgische recht en van de relevante internationale regelgeving. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor een Belgische rechtbank te brengen. De bevoegde rechtbank met zetel in Kortrijk is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen
Reveil kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden op de website. Wat de verhalenbank betreft, zijn eventuele gewijzigde voorwaarden enkel van toepassing op verhalen die na de publicatie van de nieuwe voorwaarden op de website worden opgeladen. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen.

Deze versie werd het laatst gewijzigd op 28/09/2020.